Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Tryb konkursowy:

PDFWzór oferty.pdf (115,39KB)
RTFWzór oferty.rtf (247,26KB)
ODTWzór sprawozdania.odt (26,38KB)
 

Tryb pozakonkursowy:

DOCOferta tryb pozakonkursowy - wzór.doc (63,00KB)
DOCSprawozdanie tryb pozakonkursowy - wzór.doc (49,50KB)
 

Nowości:
 

Pozostałe informacje

 1. Wyniki otwartego konkursu ofert
 2. Oferta Realizacji Zadania Publicznego
 3. Informacja z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na rok 2014.
 4. Informacja z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na rok 2013.
 5. Uchwała Rady Powiatu nr VIII/65/2011 z dn. 27 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art 3. ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011.
 6. Uchwała Rady Powiatu nr XLVI/314/10 z dn. 24 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 nr 6, poz. 25)
 8. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U., nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Starsze informacje

 1. Oferta Realizacji Zadania Publicznego.
 2. Bezpłatne warsztaty Akademii Rodzica.
 3. Razem Przeciw Przemocy.
 4. S.A.P.R.A - Działania.
 5. 8.09.2011 - Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w 2011 r.
 6. 8.11.2011 - wsparcie organizacji imprez sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa.

 

 

Wersja XML