Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Tryb konkursowy:

PDFWzór oferty.pdf
RTFWzór oferty.rtf
ODTWzór sprawozdania.odt
 

Tryb pozakonkursowy:

DOCOferta tryb pozakonkursowy - wzór.doc
DOCSprawozdanie tryb pozakonkursowy - wzór.doc
 

Nowości:
 

 

Pozostałe informacje

  1. Wyniki otwartego konkursu ofert
  2. Oferta Realizacji Zadania Publicznego
  3. Informacja z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na rok 2014.
  4. Informacja z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego na rok 2013.
  5. Uchwała Rady Powiatu nr VIII/65/2011 z dn. 27 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art 3. ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011.
  6. Uchwała Rady Powiatu nr XLVI/314/10 z dn. 24 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
  7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 nr 6, poz. 25)
  8. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U., nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Starsze informacje

  1. Oferta Realizacji Zadania Publicznego.
  2. Bezpłatne warsztaty Akademii Rodzica.
  3. Razem Przeciw Przemocy.
  4. S.A.P.R.A - Działania.
  5. 8.09.2011 - Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych w 2011 r.
  6. 8.11.2011 - wsparcie organizacji imprez sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa.

 

 

Wersja XML