Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ponowne przystąpienie do egzaminu państwowego na prawo jazdy (dotyczy ukończonego kursu na prawo jazdy w latach wcześniejszych)

Kategoria Opis
Wymagane dokumenty:
 • wniosek o wydanie prawa jazdy (dostępny w wydziale komunikacji),
 • orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne (o ile są wymagane),
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
 • aktualny dokument tożsamości do wglądu przy składaniu wniosku.
Opłaty: Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy: do 2 dni roboczych od dnia wpływu wniosku.
Dodatkowe informacje:

W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów organ generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę zwany PKK i podaje osobie numer identyfikujący ten profil. Profil kandydata na kierowcę zostanie udostępniony w pierwszej kolejności ośrodkowi szkolenia kierowców, a następnie ośrodkowi egzaminowania po zapisaniu się osoby na egzamin.

Pliki do pobrania: PDFWniosek o wydanie prawa jazdy.pdf (43,74KB)
Wersja XML