Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pierwsza rejestracja motocykla, motoroweru, sprowadzonych z zagranicy

Kategoria Opis
Wymagane dokumenty:
 • wniosek (złożony na formularzu dostępnym w każdym Wydziale Komunikacji lub do pobrania poniżej)
 • dowód własności pojazdu (umowa, faktura, inne),
 • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany, (w przypadku pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego UE ) lub inny dokument stwierdzający rejestrację pojazdu za granicą, wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą ( w przypadku pojazdu sprowadzonego z państwa niebędącego państwem członkowskim ),
 • tablica rejestracyjna (w przypadku braku stosowne oświadczenie w tej sprawie ),
 • świadectwo zgodności WE lub świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe,
 • dowód odprawy celnej przewozowej, jeżeli pojazd sprowadzony jest z państwa niebędącego państwem członkowskim, który, w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami może być zastąpiony adnotacją na dowodzie własności pojazdu , określającą datę i numer dokumentu odprawy celnej przywozowej oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego jeżeli jest wymagane albo dowód rejestracyjny lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa Członkowskiego UE, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego (szczegóły dot. okresowych badań technicznych w rubryce
 • DODATKOWE INFORMACJE - UWAGA

 • dodatkowe badania techniczne pojazdu ( w przypadku braku identyfikacji lub danych niezbędnych do rejestracji pojazdu lub jeżeli z dokumentów wymaganych do rejestracji wynika, że pojazd uczestniczył w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska ),
 • potwierdzenie wniesienia opłat,
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych : zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa cywilna spółki, dowody osobiste (w tym przypadku pojazd będzie rejestrowany na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
Opłaty oraz forma płatności

121,50 zł (motocykl), 111.50 zł (motorower)

Gotówką w kasie Starostwa lub na konto Starostwa nr 72890500002000000002020001 Bank Spółdzielczy w Prudniku (w przypadku przelewu na konto możliwość załatwienia sprawy tylko po zaksięgowaniu wpłaty).

Inne opłaty oraz forma płatności

Opłata skarbowa: 17 zł - w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury od każdego stosunku pełnomocnictwa, prokury (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Gotówką w kasie Starostwa czynnej w godzinach Pn 7:30-16:00, Wt-Cz 7:30-15:00, Pt 7:30-13:30 (jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w: Pn 7:30-15:30, Wt-Cz 7:30-14:30 Pt 7:30-13:30) lub na konto Urzędu Miejskiego w Prudniku nr 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104 (w przypadku przelewu na konto możliwość załatwienia sprawy tylko po zaksięgowaniu wpłaty).

Dodatkowe informacje:

Druki do pobrania w Wydziale Komunikacji i Transportu lub poniżej.

Uwaga:

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego. Wyjątek stanowi dowód rejestracyjny pojazdu z krajów UE, który generalnie nie podlega tłumaczeniu, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie oraz niestandardowych zapisków, skreśleń i adnotacji przy tych skreśleniach.

Wszystkie załączniki do wniosku należy przedłożyć w oryginale.

Pliki do pobrania:

PDFWniosek o rejestrację.pdf (135,17KB)

PDFOświadczenie o braku tablic.pdf (44,28KB)

Wersja XML