Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyrejestrowanie pojazdu

Kategoria Opis
Wymagane dokumenty:
 • W przypadku przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów: wniosek o wyrejestrowania pojazdu złożony przez właściciela pojazdu w organie rejestrującym właściwym ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu; zaświadczenie o demontażu pojazdu, o którym mowa w ustawie o recyklingu pojazdów, lub równoważny dokument wydany w innym państwie; dowód rejestracyjny; tablice (tablicę) rejestracyjne.
 • W przypadku kradzieży pojazdu: wniosek o wyrejestrowanie pojazdu złożony przez właściciela pojazdu w organie rejestrującym właściwym ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu; dowód rejestracyjny; stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.
 • W przypadku wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę: wniosek o wyrejestrowanie pojazdu złożony przez właściciela pojazdu w organie rejestrującym właściwym ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu; dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą; dowód rejestracyjny.
 • W przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą; wniosek o wyrejestrowanie pojazdu złożony przez właściciela pojazdu w organie rejestrującym właściwym ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu; dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą; dowód rejestracyjny; tablice rejestracyjne.
 • W przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności; wniosek o wyrejestrowanie pojazdu złożony przez właściciela pojazdu w organie rejestrującym właściwym ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu; dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu; dowód rejestracyjny; tablice rejestracyjne oraz dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach naliczanej indywidualnie na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.
 • W przypadku przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów: wniosek o wyrejestrowanie pojazdu złożony przez właściciela pojazdu w organie rejestrującym właściwym ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu; zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w ustawie o recyklingu pojazdów, lub równoważny dokument wydany w innym państwie; dowód rejestracyjny; tablice (tablicę) rejestracyjne.
 • W celu wyrejestrowania pojazdu czasowo wycofanego z ruchu do wniosku o jego wyrejestrowanie zamiast dowodu rejestracyjnego właściciel pojazdu dołącza decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

  W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, lub tablic (tablicy) rejestracyjnych właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie do pobrania poniżej.

Opłaty oraz forma płatności

Opłata skarbowa: 10,00 zł za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu, 17 zł - w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, od każdego stosunku pełnomocnictwa, prokury (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Gotówką w kasie Starostwa czynnej w godzinach Pn 7:30-16:00, Wt-Cz 7:30-15:00, Pt 7:30-13:30 (jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w: Pn 7:30-15:30, Wt-Cz 7:30-14:30 Pt 7:30-13:30) lub na konto Urzędu Miejskiego w Prudniku nr 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104 (w przypadku przelewu na konto możliwość załatwienia sprawy tylko po zaksięgowaniu wpłaty).

Inne opłaty oraz forma płatności

 -

Dodatkowe informacje:

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego.

Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu: odzyskanego po kradzieży; zabytkowego; mającego co najmniej 25 lat, którego model nie jest produkowany od lat 15, uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji; ciągnika i przyczepy rolniczej, wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą

Pliki do pobrania: PDFOświadczenie o braku tablic.pdf (44,28KB)
DOCXOświadczenie z pouczeniem.docx (14,55KB)
PDFWniosek o rejestrację.pdf (135,17KB)
 
Wersja XML