Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wpisanie instruktora/wykładowcy do ewidencji oraz wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy

Kategoria Opis
Komórka odpowiedzialna: Wydział Komunikacji i Transportu
Miejsce załatwienia sprawy: ul. Kościuszki 76, Dział Prawa Jazdy, parter;
tel. 77-436-93-02, fax/ 77-436-93-03.
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2021, poz.1212, z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U.2019, poz.1200)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U.2018, poz.1885 tj.)

 

Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty przy wpisie do ewidencji instruktorów:

 • wniosek o wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy (dostępny w Wydziale Komunikacji lub poniżej w załączeniu)
 • wyraźna fotografia ( 3,5 cm x 4,5 cm )
 • posiadanie prawa jazdy: - kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A
 • kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B
 • kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii
 • kategorii T co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T
 • posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem
 • posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora
 • posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora
 • ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

  - przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

  - przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej

  - przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów

  - prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka

  - przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu

  - przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

Opłaty: Opłata za wpis do ewidencji instruktorów w wysokości 50 zł
Forma płatności: gotówką w kasie Starostwa czynnej w godzinach Pn 7:30-16:00, Wt-Cz 7:30-15:00, Pt 7:30-13:30 (jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w: Pn 7:30-15:30, Wt-Cz 7:30-14:30, Pt 7:30-13:30) lub na konto Starostwa nr 72 8905 0000 2000 0000 0202 0001 ( dowód wpłaty należy dostarczyć do wydziału)
Termin i miejsce załatwienia sprawy: Starostwo Powiatowe w Prudniku, Wydział Komunikacji i Transportu, w terminie do 30 dni
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem Starosty Prudnickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Pliki do pobrania: PDFWniosek o wpis instruktora do rejestru.pdf (668,05KB)
Wersja XML