Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Kategoria Opis
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymogów dostępu do zawodu przewoźnika drogowego.

2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem / osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy (według wzorów dostępnych w urzędzie lub na stronie internetowej).

3. Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy wraz z umową.

Zgodnie z art. 7c ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 ze zm.) mikroprzedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągał roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro) może bez wyznaczania zarządzającego transportem, w drodze umowy wyznaczyć osobę fizyczną uprawnioną do wykonywania zadań zarządzającego transportem w jego imieniu - jeżeli osoba ta spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

4. Kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu) potwierdzających spełnianie wymogu zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

W celu spełnienia wymogu odpowiedniej zdolności finansowej przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9.000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5.000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd. Odpowiednio upoważnioną osobą do poświadczania rocznych sprawozdań finansowych jest członek zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz spółki komandytowej lub komandytowo- akcyjnej, lub przedsiębiorca będący osobą fizyczną.

W drodze odstępstwa właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą poświadczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na ww. kwoty.

Odstępstwo może zostać zastosowane w przypadku przedsiębiorcy, który nie jest obowiązany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego (art. 7b ustawy o transporcie drogowym).

5. Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

Zgodnie z art. 4 pkt 21a ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 poz. 1265 ze zm.) baza eksploatacyjna jest miejscem wyposażonym w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład której wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.

6. Oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

7. Informację z Krajowego Rejestru Karnego albo oświadczenie o niekaralności wg wzoru dostępnego w urzędzie lub na stronie internetowej dotyczące osoby:

a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,

b) prowadzącej działalność gospodarczą ? w przypadku innego przedsiębiorcy,

c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy.

8. Aktualny wykaz pojazdów samochodowych, zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (wzór dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).

9. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia.

ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO UDZIELA SIĘ NA CZAS NIEOZNACZONY

Opłaty oraz forma płatności:

Opłata za wydanie zezwolenia:

 • Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł.
 • W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, pobiera się jedną opłatę powiększoną o 10% opłaty jak za udzielenie zezwolenia za każdy pojazd.
 • Za wydanie wypisu z zezwolenia opłata wynosi 1% opłaty za zezwolenia za każdy wypis.
 • Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłaty w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie zezwolenia.
 • za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za udzielenie zezwolenia, natomiast za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 5%

gotówką w kasie Starostwa czynnej w godzinach Pn 7:30-16:00, Wt-Cz 7:30-15:00, Pt 7:30-13:30 (jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w: Pn 7:30-15:30, Wt-Cz 7:30-14:30, Pt 7:30-13:30) lub na konto Starostwa nr 72890500002000000002020001 Bank Spółdzielczy w Prudniku ( dowód wpłaty należy dostarczyć do wydziału)

Inne opłaty oraz forma płatności  
Termin składania dokumentów lub miejsce:

na bieżąco

Termin załatwienia sprawy:

W jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż trzy miesiące od daty otrzymania dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być wydłużony o miesiąc.

Dodatkowe informacje: Druki do pobrania w Wydziale Komunikacji i Transportu.
Pliki do pobrania: PDFWniosek o wydanie Zezwolenia.pdf
PDFOświadczenie zarządzającego transportem.pdf
PDFOświadczenie o zatrudnianiu kierowców.pdf
PDFOświadczenie o bazie eksploatacyjnej.pdf
PDFOświadczenie o dobrej reputacji.pdf.pdf
PDFWykaz pojazdów.pdf
Wersja XML