Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Kategoria Opis
Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
 • Oświadczenie osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie (wzór przykładowego oświadczenia do pobrania).
 • Oświadczenie członka(ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji (wzór przykładowego oświadczenia do pobrania).
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro:
  • roczne sprawozdanie finansowe (potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę)
 • dokumenty potwierdzające:
  • dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami
  • posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
  • udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
  • własność nieruchomości
 • Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych:
  • przedsiębiorcy (w przypadku zarządów wieloosobowych przynajmniej jedna z osób zarządzających winna legitymować się certyfikatem), lub
  • osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie.
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.
 • Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.
Opłaty oraz forma płatności:

Za licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy:

Opłata w zł
okres ważności licencji w latach
od 2 do 15
powyżej 15 do 30
powyżej 30 do 50
800
900
1000

Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za udzielenie licencji.

gotówką w kasie Starostwa czynnej w godzinach Pn 7:30-16:00, Wt-Cz 7:30-15:00, Pt 7:30-13:30 (jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w: Pn 7:30-15:30, Wt-Cz 7:30-14:30, Pt 7:30-13:30) lub na konto Starostwa nr 72890500002000000002020001 Bank Spółdzielczy w Prudniku (dowód wpłaty należy dostarczyć do wydziału)

Inne opłaty oraz forma płatności  
Termin składania dokumentów lub miejsce:

na bieżąco

Termin załatwienia sprawy:

W jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż trzy miesiące od daty otrzymania dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być wydłużony o miesiąc.

Dodatkowe informacje: Druki do pobrania w Wydziale Komunikacji i Transportu
Pliki do pobrania: PDFWniosek licencja pośrednictwo.pdf (250,34KB)
PDFOświadczenie zarządzającego transportem.pdf (458,36KB)
PDFOświadczenie o dobrej reputacji.pdf.pdf (219,37KB)
Wersja XML