Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie otwartego konkursu projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2021 roku

Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały Nr 138/478/2021 Zarządu Powiatu w Prudniku z dnia 22-01-2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Powiatu Prudnickiego w 2021 roku

Do konkursu mogą przystąpić podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Powiatu Prudnickiego prowadzą działalność sportową i spełniają następujące warunki:

  1. dysponują odpowiednią kadrą zdolną do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
  2. posiadają   doświadczenie bądź warunki niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
  3. przedstawią prawidłowo sporządzony wniosek na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami, którego wzór określa załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu   Nr XXXIII/219/2017 z dnia 31 marca  2017 r.  w  sprawie  określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Prudnickiego.

Więcej informacji: http://bip.powiatprudnicki.pl/3251/2021-01-25-uchwala-zarzadu-powiatu-w-prudniku-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-projektow-w-zakresie-sprzyjania-rozwojowi-sportu-na-terenie-powiatu-prudnickiego-w-2021-roku.html

Wersja XML