Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DOSTĘP DO DZIENNIKA USTAW, MONITORA POLSKIEGO, MONITORA POLSKIEGO B, AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONYCH PRZEZ POWIAT PRUDNICKI.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych ak-tów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449, z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Prudniku udostępnia nieodpłatnie:

Potrzebę wydruku lub kopii należy zgłosić w pokoju 102 - sekretariat.

Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia oraz zbiory aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat albo zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne udostępnia się za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub infor-matycznych nośników danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, stosownie do wniosku zainteresowanego pod-miotu, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Pobierz akty prawne

Wersja XML