Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIX Sesja Rady Powiatu

Przedstawiamy porządek XXXIX Sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 26 lutego 2021.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

Z A W I A D A M I A,

że w dniu 26 lutego 2021 r. o godz. 13:00 w zdalnym trybie obradowania

z w o ł u j e

XXXIX SESJĘ RADY POWIATU

 1. Otwarcie XXXIX sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.
 2. Odtworzenie hymnu państwowego.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 26.02.2021 r.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym.
 6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. ,,Telemost do komunikacji i współpracy Bruntal-Prudnik" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska (druk nr 299)
  druk nr 299.pdf
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym obejmującym powiatowe linie komunikacyjne w Powiecie Prudnickim (druk nr 300)
  druk nr 300.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Biała pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 301)
  druk nr 301.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Lubrza pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 302)
  druk nr 302.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Prudnik pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 303)
  druk nr 303.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 304)
  druk nr 304.pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 305)
  druk nr 305.pdf
 14. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego" za rok 2020.
  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020.pdf
 15. Przyjęcie sprawozdania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z efektów pracy za 2020 rok.
  Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.pdf
 16. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w roku 2020.
  Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w roku 2020.pdf
 17. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Prudnickim na lata 2017-2023.
  Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Prudnickim na lata 2017-2023..pdf
 18. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami w 2020 r.
 19. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 20. Zakończenie XXXIX sesji Rady Powiatu w Prudniku.
Wersja XML