Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Materiały Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Kategoria Opis
Komórka odpowiedzialna: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
Miejsce załatwienia sprawy: Starostwo Powiatowe w Prudniku - 48-200 Prudnik,
ul. Kościuszki 76, tel.: 77 438 17 00
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 193 poz. 1287 z 2010 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U.Nr.38 poz.454)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty z późń. zm.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tj. Dz. U. 200r. Nr 98 poz. 1071 z późń. zm.)
Wymagane dokumenty:
 • Wypełniony wniosek P oraz w zależności od zamawianych materiałów wnioski P1 do P8
Opłaty: Pobranie opłaty następuje przed wydaniem dokumentów zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 193 poz. 1287 z 2010 z późn.zm.) . Podstawą pobrania opłaty jest - Dokument obliczenia opłaty
Forma płatności: gotówką w kasie Wydziału Geodezji czynnej w godzinach poniedziałek - czwartek - 7.30-15.00, piątek i ostatni dzień miesiąca7.30-14.30 lub przelewem na wskazany rachunek bankowy
Termin składania dokumentów:  
Termin załatwienia sprawy: do 7 dni
Dodatkowe informacje:  
Tryb odwoławczy: W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów z zasobu lub wysokości należnej opłaty Starosta wydaje decyzję administracyjną. Organem wyższego stopnia jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu.
Pliki do pobrania: PDFP3_Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych GESUT.pdf (570,46KB)
PDFP2_Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie danych na podstawie bazy EGiB.pdf (641,34KB)
PDFP1_Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej.pdf (574,98KB)
PDFp_wniosek-o-udostepnienie-materialow-powiatowego-zasobu-geodezyjnego.pdf (579,20KB)
PDFP6_Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestrów kartotek skorowidzów wykazów zestawień tworzonych na podstawie bazy danych EGiB.pdf (568,46KB)
PDFP5_Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości.pdf (385,39KB)
PDFP4_Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych BDOT500.pdf (570,78KB)
PDFP7_Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów.pdf (583,40KB)
Wersja XML