Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków

Kategoria Opis
Komórka odpowiedzialna: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Prudniku - 48-200 Prudnik,
ul. Kościuszki 76, tel.: 77 438 17 00

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 193 poz. 1287 z 2010 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U.Nr.38 poz.454)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty z późń. zm.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tj. Dz. U. 200r. Nr 98 poz. 1071 z późń. zm.)
Wymagane dokumenty:
 • Wypełniony wniosek przez właściciela nieruchomości - według załącznika
 • W przypadku wydawania wypisów i wyrysów osobie nie będącej właścicielem dołączone pełnomocnictwo, umowa dzierżawy, akt zgonu właściciela (do wglądu) lub wykazanie interesu prawnego
Opłaty: Pobranie opłaty następuje przed wydaniem dokumentów zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 193 poz. 1287 z 2010 z późn.zm.). Podstawą pobrania opłaty jest ? Dokument obliczenia opłaty? W przypadku pełnomocnictwa pobranie opłaty skarbowej zgodnie Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.). Opłata skarbowa od złożonego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł., jeżeli strona działa przez pełnomocnika , z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu ( rodzicom, dziadkom, pradziadkom/0, zstępnemu (dzieciom, wnukom, prawnukom) lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.
Forma płatności: gotówką w kasie Wydziału Geodezji (...) czynnej w godzinach Poniedziałek - Czwartek - 7.30-15.00, Piątek i ostatni dzień miesiąca7.30-14.30 lub przelewem na wskazany rachunek bankowy
Termin składania dokumentów:  
Termin załatwienia sprawy: Do 7 dni
Dodatkowe informacje:  
Tryb odwoławczy: Tryb odwoławczy: W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty Starosta wydaje decyzję administracyjną. Organem wyższego stopnia jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu.
Pliki do pobrania: PDFegib_wniosek-o-wydanie-wypisu-i-wyrysu-z-ewidencji-gruntow-i-budynkow.pdf (1,02MB)
Wersja XML