Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłaszanie prac geodezyjnych

Kategoria Opis
Komórka odpowiedzialna: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Miejsce załatwienia sprawy: ul. Parkowa 10, I piętro
Karolina Rogoz
poniedziałek - piątek 7:30-15:30,
tel. 077-436-30-48, 077-436-22-10 ( wew. 21,22)
podgik@powiatprudnicki.pl
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 193 poz. 1287 z 2010 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych.
Wymagane dokumenty:
 • Wypełnione zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej w formie elektronicznej. Do internetowego zgłaszania robót geodezyjnych za pomocą portalu GeoInfo i Kerg należy wypełnić dokumenty znajdujące się w: załączniku nr 1- umowa- zgłaszanie prac drogą elektroniczną - w 2 szt, załączniku nr 2- oświadczenie o korzystaniu z bazy danych ewidencji gruntów i budynków załączniku nr 3- wykaz osób reprezentujących firmę.
 • Wypełnione zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej w formie analogowej stanowiące załącznik nr 4
 • W zgłoszeniu wykonawca wskazuje materiały niezbędne do wykonania pracy. Udostępnienie materiałów związane jest z udzieleniem licencji i następuje po uiszczeniu stosownej opłaty. Po zakończeniu prac wykonawca zawiadamia o wykonaniu prac wg wzoru zawiadomienia. Weryfikacja opracowania zakończona jest sporządzeniem odpowiedniego protokołu. Dokumenty opracowane przez wykonawców na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych podlegają uwierzytelnieniu poprzez opatrzenie tych dokumentów odpowiednimi klauzulami urzędowymi. Uwierzytelnienie następuje na wniosek geodety sporządzony według wzoru.
Opłaty: Pobranie opłaty następuje przed udostępnieniem materiałów zasobu zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 193 poz. 1287 z 2010 z późn.zm.) . Podstawą pobrania opłaty jest - Dokument obliczenia opłaty
Forma płatności: gotówką w kasie Wydziału Geodezji czynnej w godzinach: poniedziałek - czwartek 7.30-15.00, piątek i ostatni dzień miesiąca 7.30-14.30lub przelewem na wskazany rachunek bankowy
Termin składania dokumentów:  
Termin załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy:

 • do 10 dni roboczych uzgadnianie z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnianie ich
 • do 7 dni uwierzytelnienie dokumentów
Dodatkowe informacje:  
Tryb odwoławczy: W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów z zasobu lub wysokości należnej opłaty Starosta wydaje decyzję administracyjną. Organem wyższego stopnia jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu.
Pliki do pobrania: XLSzałącznik ZG-1 -zgłoszenie prac geodezyjnych.xls
DOCzałącznik nr 3- wykaz osób reprezentujących firmę.doc
DOCzałącznik nr 2- oświadczenie o korzystaniu z bazy danych ewidencji gruntów i budynków.doc
DOCzałącznik nr 1- umowa- zgłaszanie prac drogą elektroniczną.doc
XLSXzałącznik ZG-3 zgłoszenie prac geodezyjnych -uzupełniające.xlsx
Wersja XML