Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wniosek o wydanie zaświadczenia - lasy

Kategoria Opis
Komórka odpowiedzialna: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Miejsce załatwienia sprawy: Starostwo Powiatowe w Prudniku - 48-200 Prudnik,
ul. Kościuszki 76, tel.: 77 438 17 47
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U z 2020r., poz. 6 ze zm.) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1044) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia.
  • W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania wnioskodawcy należy załączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis udzielonego pełnomocnictwa.
Opłaty: Za wydanie zaświadczenia należy uiścić opłatę skarbową w kwocie 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych) osobno dla każdej działki ewidencyjnej (17,00 x ilość działek) w kasie Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76, w kasie Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3 lub na konto Urzędu Miejskiego w Prudniku Bank Spółdzielczy w Prudniku nr 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104 - zgodnie z częścią II ust. 21 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).W przypadku udzielenia pełnomocnictwa pobranie opłaty skarbowej następuje zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044). Opłata skarbowa od złożonego pełnomocnictwa wynosi 17 zł, z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu (rodzicom, dziadkom, pradziadkom), zstępnemu (dzieciom, wnukom, prawnukom), rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.
Forma płatności: Opłaty skarbowe: gotówką w kasie Starostwa Powiatowego lub przelewem na wskazany rachunek bankowy:Gmina Prudnik, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik, Bank Spółdzielczy w Prudniku konto nr 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
Termin składania dokumentów: Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy: 7 dni
Dodatkowe informacje:

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego w Prudniku

Tryb odwoławczy: brak
Pliki do pobrania: - Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wersja XML