Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydanie decyzji pielęgnacyjnej

Kategoria Opis
Komórka odpowiedzialna: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Miejsce załatwienia sprawy: Starostwo Powiatowe w Prudniku - 48-200 Prudnik,
ul. Kościuszki 76, tel.: 77 438 17 47
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2011r., Nr 12, poz. 59, ze zmianami)
Wymagane dokumenty:

Wniosek właściciela lasu zawierający:

 • dane adresowe wnioskodawcy (wraz z telefonem kontaktowym),
 • dane dotyczące położenia lasu (nr działki, obręb ewidencyjny, gmina),
 • rodzaj czynności przewidzianych do wykonania w lesie,
 • tytuł prawny władania nieruchomością,
 • mapa ewidencyjna z zaznaczonym położeniem działki leśnej,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej - za wydanie decyzji (patrz opłaty).

 

Opłaty: 10,00 zł opłaty skarbowej za zezwolenie na wykonanie zadań odbiegających od zapisów uproszczonego planu urządzenia lasu oraz za decyzję inną niż zezwolenie, Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2012r, poz. 1282 ze zm) ? załącznik do ustawy część I ust. 53 W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)
Forma płatności: Opłatę skarbową należy uiścić na numer konta Gminy Prudnik: Bank Spółdzielczy Prudnik Nr konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
Termin składania dokumentów: Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy: Nie dłużej niż jeden miesiąc od dnia złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwóch miesięcy
Dodatkowe informacje:

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego w Prudniku

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, ul. Oleska 19a za pośrednictwem Starosty Prudnickiego
Pliki do pobrania:  
Wersja XML