Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Kategoria Opis
Komórka odpowiedzialna: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Miejsce załatwienia sprawy: Starostwo Powiatowe w Prudniku - 48-200 Prudnik,
ul. Kościuszki 76, tel.: 77 438 17 47
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415)
Wymagane dokumenty:
 • pisemne zawiadomienie o zamiarze podjęcia wydobywania pisaków i żwirów złożone z 7-dniowym wyprzedzeniem, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 ze zm.)
 • aktualny dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (użytkowanie wieczyste), z której planowane jest wydobycie piasków i/lub żwirów,
 • mapa ewidencyjna z zaznaczeniem lokalizacji zamierzonych prac wydobywczych,
 • w zależności od potrzeb - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy
Opłaty: Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne. Za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie organ administracji pobiera opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty. Jednostkowe stawki opłat wynoszą odpowiednio: Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów. Jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc 5 zł przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1. Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4) wynoszą: 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej; 1,50 zł za stronę kopii kolorowej. Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie: 297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty, o których mowa w podpunkcie c, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2; 420 mm x 594 mm (A2) pobiera się opłaty, o których mowa w podpunkcie c, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4; 594 mm x 841 mm (A1) pobiera się opłaty, o których mowa w podpunkcie c, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 8; 841 mm x 1.189 mm (A0) pobiera się opłaty, o których mowa w podpunkcie c, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 16. Jeżeli wniosek dotyczy udostępniania informacji w formie elektronicznej, pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,5 zł za każdą płytę CD lub DVD. Jeżeli wniosek dotyczy innego nośnika niż płyta CD i DVD, organ (po uzyskaniu zgody wnioskującego) pobiera opłatę równą, kosztowi zakupu nośnika. Po udostępnieniu informacji nośnik stanowi własność wnioskującego. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez właściwy organ administracji i wnioskującego, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej. Opłatę, o której mowa w pkt. 3, uiszcza się w terminie 14 dni od otrzymania stosownego wezwania, przez wpłatę do kasy lub na rachunek bankowy urzędu w Banku Spółdzielczym O/Prudnik nr 72 8905 0000 2000 0000 0202 0001, lub przy odbiorze przesyłki. Opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
Forma płatności:  
Termin składania dokumentów: Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki ale nie później niż jeden miesiąc od dnia złożenia wniosku.
Dodatkowe informacje:

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego w Prudniku

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, ul. Oleska 19a za pośrednictwem Starosty Prudnickiego
Pliki do pobrania:  
Wersja XML