Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wycinka drzew i krzewów - zezwolenie

Kategoria Opis
Komórka odpowiedzialna: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Miejsce załatwienia sprawy: Starostwo Powiatowe w Prudniku - 48-200 Prudnik,
ul. Kościuszki 76, tel.: 77 438 17 47
Podstawa prawna: Art. 83 ust. 1, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U z 2013r., poz. 627)
Wymagane dokumenty: nieruchomości za zgodą właściciela tej nieruchomości; właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) - jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń. Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości.
 • Tytuł prawny do władania nieruchomością (kopia) z tym, że wymóg ten nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 • Zgoda właściciela terenu na planowane usunięcie drzew lub krzewów w przypadku, gdy posiadacz działki nie jest właścicielem terenu (oryginał).W przypadku, gdy teren stanowi współwłasność, konieczne są podpisy (zgody) wszystkich współwłaścicieli terenu.
 • Szkic lub mapka terenu z zaznaczonymi drzewami lub krzewami przeznaczonymi do usunięcia.
 • Szczegółowa inwentaryzacja zieleni wnioskowanej do usunięcia z określeniem:
 1. gatunków drzew i krzewów
 2. obwodów pni na wysokości 130cm od ziemi (jeżeli drzewo się rozwidla na wysokości 130cm każdy pień traktować jako odrębne drzewo)
 3. wielkości powierzchni pokrytej krzewami w m2 wnioskowanych do usunięcia
Opłaty: Zwolnione z opłaty skarbowej Podstawa prawna do zwolnienia z opłaty art. 7 pkt. 2 oraz załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2012r, poz. 1282 ze zm)
Forma płatności:  
Termin składania dokumentów: Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy: Nie dłużej niż jeden miesiąc od dnia złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwóch miesięcy
Dodatkowe informacje:

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego w Prudniku

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, ul. Oleska 19a za pośrednictwem Starosty Prudnickiego
Pliki do pobrania: - Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wersja XML