Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłaszanie projektu robót geologicznych obejmującego wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi

Kategoria Opis
Komórka odpowiedzialna: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Miejsce załatwienia sprawy: Starostwo Powiatowe w Prudniku - 48-200 Prudnik,
ul. Kościuszki 76, tel.: 77 438 17 47
Podstawa prawna: Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288 poz. 1696)
Wymagane dokumenty:
 • Zgłoszenie projektu robót na podstawie art. 85 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 ze zm.).
 • 2 egzemplarze projektu robót geologicznych dot. wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi
 • w zależności od potrzeb - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy
Opłaty: brak
Forma płatności:  
Termin składania dokumentów: Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych.
Dodatkowe informacje:

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego w Prudniku

Jeżeli roboty geologiczne obejmują wyłącznie wiercenie w celu wykorzystania ciepła Ziemi, projekt robót geologicznych nie wymaga zatwierdzenia, natomiast podlega zgłoszeniu staroście.

Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych Starosta, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu.

Starosta może zgłosić sprzeciw, jeżeli:

 • sposób wykonania zamierzonych robót geologicznych zagraża środowisku,
 • projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa.

 

Zgodnie z art. 93 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 ze zm.) należy przekazać organowi administracji geologicznej, któremu zgłoszono projekt robót geologicznych - 3 egzemplarze dokumentacji geologicznej w terminie do 6 miesięcy do dnia zakończenia prac.

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, ul. Oleska 19a za pośrednictwem Starosty Prudnickiego
Pliki do pobrania:  
Wersja XML