Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o zamiarze wydobycia piasków i żwirów

Kategoria Opis
Komórka odpowiedzialna: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Miejsce załatwienia sprawy: Starostwo Powiatowe w Prudniku - 48-200 Prudnik,
ul. Kościuszki 76, tel.: 77 438 17 47
Podstawa prawna: Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. Nr 163, poz. 981 ze zm.)
Wymagane dokumenty:
 • pisemne zawiadomienie o zamiarze podjęcia wydobywania pisaków i żwirów złożone z 7-dniowym wyprzedzeniem, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 ze zm.),
 • aktualny dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (użytkowanie wieczyste), z której planowane jest wydobycie piasków i/lub żwirów,
 • mapa ewidencyjna z zaznaczeniem lokalizacji zamierzonych prac wydobywczych,
 • w zależności od potrzeb - pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy
Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.
Forma płatności:  
Termin składania dokumentów: Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy: Nie dłużej niż jeden miesiąc od dnia złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwóch miesięcy
Dodatkowe informacje:

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego w Prudniku

W przypadku, jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom prawa, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia i/lub złożenia wyjaśnień.

W zawiadomieniu należy:

 

 1. Właściciel nieruchomości (osoba fizyczna), który zamierza podjąć wydobycie, jest zobowiązany z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie zawiadomić o tym Starostę.
  • Określić lokalizację zamierzonych robót
  • Podać przewidywany czas ich wykonywania
  • Podać przeznaczenie nieruchomości oraz w jaki sposób teren po wydobyciu będzie porządkowany
 2. Przyjęcie zawiadomienia o zamiarze wydobywania piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), bez prawa rozporządzania wydobytą kopaliną, jest możliwe jeżeli jednocześnie wydobycie:
  • będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych;
  • nie będzie większe niż 10 m3 w roku kalendarzowym;
  • nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

W przypadku naruszenia wspomnianych wymagań (pkt 1 i 2) właściwy organ nadzoru górniczego, w drodze decyzji, nakaże wstrzymanie wydobywania kopaliny. Kopia tej decyzji niezwłocznie zostanie przekazana staroście. Starosta ustala prowadzącemu taką działalność opłatę podwyższoną.

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, ul. Oleska 19a za pośrednictwem Starosty Prudnickiego
Pliki do pobrania:  
Wersja XML