Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Kategoria Opis
Komórka odpowiedzialna: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
Miejsce załatwienia sprawy: Starostwo Powiatowe w Prudniku - 48-200 Prudnik,
ul. Kościuszki 76, tel.: 77 438 17 47
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 1161) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
Wymagane dokumenty:
 • Wypełniony wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej według załącznika podpisany przez właściciela gruntu (wszystkich współwłaścicieli, przez właściciela rozumie się również posiadacza samoistnego, zarządcę lub użytkownika, użytkownika wieczystego i dzierżawcę)
 • Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy/ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Projekt zagospodarowania terenu, z zaznaczeniem powierzchni przeznaczonej do wyłączenia z produkcji rolniczej, bilansem terenu, jeżeli na terenie działki znajdują się różne użytki, należy zaznaczyć granice między nimi oraz określić w bilansie ile powierzchni i z jakiego użytku podlega wyłączeniu. Powierzchnię gruntu przeznaczonego do wyłączenia należy określić z dokładnością do 1 m2. Zgodnie z załącznikiem nr 6 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. nr 38, poz. 454 z późn. zm.) do gruntów zabudowanych zalicza się również teren niezbędny do korzystania z planowanej inwestycji: podwórza, drogi, dojazdy, przydomowe place gier, zabaw i odpoczynku, śmietniki, obiekty małej architektury, trawniki, rabaty i inne elementy towarzyszące planowanej inwestycji. Teren niezbędny do wyłączenia z produkcji rolniczej winien tworzyć figurę geometryczną o regularnym kształcie
 • Oświadczenie o przeznaczeniu pozostałej części gruntu. Teren niezainwestowany - nie przeznaczony do wyłączenia winien pozostać nadal w użytkowaniu rolniczym
 • W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania wnioskodawcy należy załączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis udzielonego pełnomocnictwa
Opłaty: Opłaty do wniosku: Wniosek jest zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie załącznika cz. III pkt 44 kol. IV pkt 3 do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827). W przypadku udzielenia pełnomocnictwa pobranie opłaty skarbowej następuje zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827). Opłata skarbowa od złożonego pełnomocnictwa wynosi 17 zł, z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu (rodzicom, dziadkom, pradziadkom), zstępnemu (dzieciom, wnukom, prawnukom), rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej. Opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej: Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej obowiązana jest uiścić należność i opłaty roczne. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej. Osoba wyłączająca grunt jest zobowiązana do poinformowania Starosty o dniu faktycznego wyłączenia, po czym wydawana jest decyzja ustalająca należność i opłaty roczne. Przez wyłączenie gruntu z produkcji zgodnie z art. 4 pkt 11 ustawy rozumie się rozpoczęcie innego niż rolnicze użytkowanie gruntów tj. np. rozpoczęcie budowy, natomiast zgodnie z art. 41 ust. 1 Prawa budowlanego rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy tj. wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie; wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. Wysokość opłat z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej ustalana jest na podstawie art. 12 ustawy. Obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na cele budownictwa mieszkaniowego do 0,05 ha w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub 0,02 ha w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W przypadku wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, sprawcy ustala się opłatę w wysokości dwukrotnej należności. W przypadku wyłączenia gruntów bez decyzji zezwalającej na wyłączenie, decyzję taką wydaje się z urzędu, podwyższając wysokość należności o 10%.
Forma płatności: Opłaty skarbowe: gotówką w kasie czynnej w godzinach poniedziałek – czwartek: 7.30-15.00, piątek i ostatni dzień miesiąca: 7.30-14.30, lub przelewem na wskazany rachunek bankowy: Gmina Prudnik, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik, Bank Spółdzielczy w Prudniku konto nr 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104. Opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej: na wskazany w decyzji rachunek bankowy.
Termin składania dokumentów:  
Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy
Dodatkowe informacje:
 • Wyłączeniu z produkcji rolniczej podlegają użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego zaliczone do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia organicznego zaliczone do klas IV, IVa, IVb, V, VI, a także grunty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 • Przepisy ustawy dotyczą gruntów rolnych zarówno na terenach miejskich i wiejskich.
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Prudnickiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Pliki do pobrania: - Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
 
Wersja XML