Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt nr WND-RPOP.03.01.02-16-028/08 "Przebudowa ulic Moniuszki i Nyskiej w Białej w celu podwyższenia standardu drogi powiatowej"

Brak opisu obrazka
 

W dniu 23 lutego 2010 r. została podpisana umowa na finansowanie projektu nr WND-RPOP.03.01.02-16-028/08 "Przebudowa ulic Moniuszki i Nyskiej w Białej w celu podwyższenia standardu drogi powiatowej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Celem projektu jest podwyższenie standardu drogi powiatowej poprzez przebudowę nawierzchni istniejącej jezdni na odcinku ulic Moniuszki i Nyska w Białej w ciągu drogi powiatowej nr 1526 O relacji Korfantów-Biała - od skrzyżowania z ulica Opolska do granicy miasta na łącznej długości 1 165,72 m i szerokości jezdni 5,2 - 6,0 m. w zakresie konstrukcji nawierzchni, chodników, zjazdów do posesji wraz z przebudowa systemu odwodnienia drogi, poprawa widoczności na skrzyżowaniach i w miejscach o ograniczonej widoczności skutkująca poprawą efektywności ciągów komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego (wobec obecnego braku chodników) oraz poprawa stanu środowiska naturalnego (wyłapywanie substancji ropopochodnych), ograniczenie emisji hałasu i spalin przy jednoczesnym zapewnieniu poprawy warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej przez mieszkańców i stworzeniu dogodnego dojazdu do Szpitala Powiatowego w Białej oraz stworzeniu bezpiecznych tras dla turystyki rowerowej pomiędzy Parkiem Krajobrazowym "Góry Opawskie" i Obszarem Chronionego Krajobrazu "Bory Niemodlińskie" oraz zwiększenia dostępności do terenów inwestycyjnych (Zamek Prószkowskich -BORG 8) i unikatowych form kulturowo-przyrodniczych.

Cele szczegółowe projektu:

Celem szczegółowym projektu jest wzrost dostępności komunikacyjnej oraz poprawa stanu środowiska (zmniejszenie natężenia hałasu, zmniejszona emisja spalin), płynność ruchu - oszczędność czasu w transporcie pasażerskim i towarowym oraz znaczna poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, rowerowego i pieszego.

Grupy docelowe projektu:

Projekt "Przebudowa ulic Moniuszki i Nyskiej w Białej w celu podwyższenia standardu drogi powiatowej" kierowany jest przede wszystkim do odbiorców, którymi są użytkownicy pojazdów, piesi i rowerzyści w tym zwłaszcza mieszkańcy, właściciele, pracownicy i klienci zakładów produkcyjno-usługowych i handlowych, pacjenci Szpitala Powiatowego i turyści korzystający z infrastruktury przebudowywanej w ramach projektu.

 

Brak opisu obrazka
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
"inwestujemy w Twoją przyszłość"

Wersja XML