Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt nr WND-RPOP.05.01.02-16-033/09 Modernizacja bazy dydaktycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku

fundusz.png
 

Powiat Prudnicki zakończył realizację projektu nr WND-RPOP.05.01.02-16-033/09 - Modernizacja bazy dydaktycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku - zgodnie z umową nr RPOP.05.01.02-16-033/09-00 z dnia 19 maja 2014 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Celem ogólnym projektu była poprawa jakości lokalnej infrastruktury edukacyjnej poprzez remont, termomodernizację i doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Głogówku.

W ramach projektu wykonana została termomodernizacja budynku poprzez docieplenie stropu ostatniej kondygnacji i ścianek kolankowych poddasza, docieplenie ścian zewnętrznych oraz wymianę dachówki. Prace objęły także modernizację systemu grzewczego, polegającą na zmianie źródła ciepła z węglowego na ekologiczny (gazowy), wymianie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem zaworów termostatycznych oraz wymianie instalacji ciepłej wody użytkowej i kanalizacji sanitarnej. Ponadto została wykonana wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła, co jest rozwiązaniem innowacyjnym. Dwa sanitariaty zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakupiono również sprzęt i wyposażenie trzech klasopracowni (w tym pracowni terapeutycznej Doświadczania Świata), a także oprogramowania komputerowego pozwalającego na prowadzenie zajęć dydaktycznych (m.in. 12 notebooków, 2 projektorów, drukarki laserowej, tablicy interaktywnej, skanera, panelu sensorycznego dotykowego, słuchowego i wzrokowego).

Osiągniecie celów projektu pozwoliło na unowocześnienie i wzbogacenie procesu dydaktycznego w SOSW w Głogówku poprzez zastosowanie nowoczesnych metod nauczania, w tym wykorzystanie w większym stopniu narzędzi ICT. Projekt pozwolił na wyrównanie szans edukacyjnych w dostępie do edukacji dzieciom niepełnosprawnym ruchowo i umysłowo. Przyczynił się także do ochrony środowiska, gdyż nowoczesny piec gazowy jest bardziej ekologiczny.

Całkowita wartość projektu: 976 132,37 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 644 626,90 zł

Wkład własny ze środków budżetu Powiatu: 331 505,47 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 "Inwestujemy w Twoją Przyszłość"

Wersja XML