Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt nr POKL.09.01.01-16-030/09 "Nasze przedszkole"

efs.png

W dniu 8 marca 2010 r. została podpisana umowa na finansowanie projektu nr POKL.09.01.01-16-030/09 "Nasze przedszkole" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Powiat Prudnicki - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Prudniku od dnia 1.09.2009 r.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Powiatu Prudnickiego wśród dzieci niepełnosprawnych intelektualnie poprzez utworzenie Przedszkola Specjalnego. Przedszkole to zostanie utworzone na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Prudniku nr XXXII/223/09 z dnia 29.05.2009 r. w sprawie przyjęcia od Gminy Prudnik zadania Gminy obejmującego założenie i prowadzenie przedszkola specjalnego.

Celami szczegółowymi projektu są:

- zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie na terenie Powiatu Prudnickiego,

- zwiększenie dostępności dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w wieku przedszkolnym do specjalistycznej opieki pedagogicznej i rehabilitacyjnej,

- podniesienie wśród rodziców świadomości znaczenia wczesnego objęcia dziecka niepełnosprawnego niepełnosprawnego intelektualnie specjalistyczną opieką pedagogiczną i rehabilitacyjną,

- zniesienie bariery w podjęciu pracy przez rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Grupy docelowe projektu:

Zgodnie z dokumentacja konkursową, przy uwzględnieniu Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty i interpretacji Instytucji Zarządzającej POKL z dnia 09.05.2008 r. w sprawie przedziału wiekowego dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wsparciem zostaną objęte:

- dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku od 3-10 lat - 14 dzieci z terenu Powiatu Prudnickiego,

projektPrzedszole.png
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja

Wersja XML