Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt nr POKL.09.01.02-16-124/10 "Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011"

Brak opisu obrazka
 

W dniu 30 czerwca 2011 r. Powiat Prudnicki zakończył realizację projektu systemowego nr POKL.09.01.02-16-124/10 pn. "Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011", w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt był realizowany w partnerstwie z Samorządem Województwa Opolskiego, który był Liderem partnerstwa.

Celem projektu było wsparcie realizacji programów rozwojowych szkół gimnazjalnych poprzez zaoferowanie i wzbogacenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, umożliwiających wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów, kształtowanie postaw społecznych, pracy zespołowej oraz kształtowanie charakteru poprzez udział w zajęciach sportowych, a także wsparcie dla uczniów poprzez doradztwo i opiekę pedagogiczno-społeczną.

Wsparciem objętych zostało łącznie 56 gimnazjalistów z dwóch szkół gimnazjalnych Powiatu Prudnickiego - Gimnazjum Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Prudniku i Gimnazjum Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Głogówku.

Projekt był realizowany w roku szkolnym 2010/2011. Jego wartość wyniosła 76 390,00 zł. Zadania projektu obejmowały sfinansowanie zajęć dodatkowych i wyrównawczych przyczyniających się do rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych, zajęć sportowych i zajęć z doradztwa pedagogiczno-społecznego, a także zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych dla obu szkół.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja

Wersja XML