Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt nr POKL.09.02.00-16-010/10 "Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Prudniku"

efs.png
 

W 14 października 2010 r. została podpisana umowa na finansowanie projektu nr POKL.09.02.00-16-010/10 "Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Prudniku" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności, popularności i jakości kształcenia zawodowego uczniów szkół dla młodzieży ZSZ nr 1 w Prudniku wraz z dostosowaniem oferty do wymogów rynku pracy poprzez:

 1. Realizację programów rozwojowych szkół, w którym kształcenie zawodowe służące poprawie jakości kształcenia obejmować będzie wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych, zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, zwiększenie kompetencji kluczowych.
 2. Modernizację oferty kształcenia zawodowego oraz jej dostosowanie do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy.
 3. Wyposażenie i wzbogacenie szkoły w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki).
 4. Rozszerzenie oferty poradnictwa edukacyjno-zawodowego w szkołach dla młodzieży.
 5. Przeprowadzenie doradztwa i opieki pedagogiczno - psychologicznej ukierunkowanej w stronę uczniów szczególnie narażonych na przedwczesne wypadnięcie z procesu kształcenia.
 6. Realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych oraz specjalistycznych służących wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia.
 7. Współpracę szkoły z pracodawcami i instytucjami rynku pracy poprzez wizyty studyjne i praktyki u pracodawców.

Grupy docelowe projektu:

W ramach projektu wsparciem zostaną objęci uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzących kształcenie zawodowe w ZSZ nr 1 w Prudniku - Technikum nr 1, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 Specjalnej. ZSZ nr 1 w Prudniku kształci młodzież na poziomie technikum w zawodach: technik ekonomista (głównie dziewczęta), technik informatyk (głównie chłopcy). Szkoła planuje od nowego roku szkolnego wdrożyć nowe zawody: technik mechanik, technik cyfrowych procesów graficznych. Szkoła kształci również uczniów w zasadniczej szkole zawodowej w zawodach: sprzedawca, krawiec (głównie dziewczęta), ślusarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowy (głównie chłopcy). Zasadnicza Szkoła Specjalna kształci w zawodach ślusarz, cukiernik, krawiec (głownie chłopcy). Dla młodocianych pracowników posiadających praktyczną naukę zawodu u pracodawców, ZSZ nr 1 w Prudniku prowadzi kształcenie ogólnokształcące w różnych zawodach zgodnych z oczekiwaniami środowiska we współpracy z pracodawcami. Dla tych uczniów nauka przedmiotów zawodowych odbywa się przez cztery tygodnie metodą kursową.

Zakłada się objęcie programem 70% ogólnej liczby uczniów ZSZ nr 1 w Prudniku tj. 360 beneficjentów (129 kobiet, 231 mężczyzn) na podstawie wstępnej deklaracji chęci udziału przeprowadzonej na potrzeby przygotowania wniosku.

Powyższy wybór grupy docelowej umożliwia uzyskanie zakładanych celów i rezultatów projektu.

Kwalifikowalność osób zgłaszających chęć udziału w projekcie weryfikowana będzie na etapie rekrutacji do projektu w formie oświadczeń składanych przez potencjalnych uczestników projektu.

 

finansowanie42.png
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja

Wersja XML