Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0000205 Wolontariat - razem możemy więcej

Brak opisu obrazka

Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku w partnerstwie ze Średnią Szkołą Rolniczą i Usługową z Město Albrechtice realizuje projekt Wolontariat - razem możemy więcej CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0000205 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Interreg V-A Republika Czeska - Polska Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad oraz ze środków Budżetu Państwa. "Przekraczamy granice".

Projekt ma na celu zwiększenia zainteresowania młodzieży oraz instytucji oświatowych -nauczycieli, a także samorządowców ideą wolontariatu na pograniczu polsko-czeskim oraz szerzenie wiedzy i praktyki w tym zakresie. Wolontariat i pomaganie związane są z potrzebą człowieka niezależnie od miejsca zamieszkania i języka w jakim się porozumiewa. Udział w projekcie wpłynie na rozwiązanie wspólnego problemu jakim jest odizolowanie młodzieży, życie w świecie wirtualnym - komórek, komputerów i gier oraz obojętności na potrzeby innych ludzi. W Zespole Szkół Rolniczych istnieje długoletnia tradycja pracy społecznej, pomagania sobie wzajemnie, angażowania się na rzecz rozwiązywania problemów potrzebujących, którą pragniemy przekazać i zaszczepić w środowisku młodzieży u partnera w Średniej Szkole Rolniczej i Usługowej w Město Albrechtice. Zaszczepienie pozytywnych zachowań młodzieży w tym zakresie oraz współpracę na rzecz społeczności lokalnej na pograniczu polsko-czeskim. W ramach projektu będzie szerzona i promowana idea wolontariatu na pograniczu polsko-czeskim jako skuteczna metoda wychowawcza przeciwdziałania przemocy w szkołach i w środowiskach lokalnych oraz sposobu pożytecznego spędzania czasu. Celem jest współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy młodzieżą szkolną, nauczycielami i samorządowcami oraz włączenie młodzieży partnera projektu w działalność wolontarystyczną, upatrując w niej wartościowy element procesu wychowania i edukacji. W tym celu zorganizowana zostanie gala wolontariatu w ramach, której zaproszona zostanie młodzież z Polski, Czech i Ukrainy, która wspólnie będzie uczyć się, zwiedzać i bawić. Dodatkowo zorganizowane zostaną warsztaty, w celu wykorzystania nabytej wiedzy podczas gali. Warsztaty i wizyty - będą formą sprawdzenia się młodzieży z obu szkół partnerskich w praktyce poprzez niesienie pomocy osobom potrzebującym i słabszym. Dlatego też na miejsca ich przeprowadzenia wybrano Środowiskowy Dom Samopomocy jak również świetlice opiekuńczo-wychowawczą w Prudniku.

Projekt obejmuje następujące działania:

Całkowita wartość projektu - 83 622,00 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 71 078, 70 zł
Dofinansowanie ze środków budżet państwa - 4 181,10 zł
Wkład własny - 8 362,20 zł

Wersja XML