Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Brak opisu obrazka

Powiat Prudnicki realizuje projekt pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu multimedialnego.

W Powiecie Prudnickim wsparcie nastąpi poprzez:

 

Projekt jest zgodny z ideą deinstytucjonalizacji, tj. procesem przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności.

Działania realizowane w Projekcie uwzględniają zasadę równości kobiet i mężczyzn.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, w tym osoby uczące się, które pozostały w pieczy zastępczej do 25 roku życia na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ich opiekunowie.

Łączna wartość projektu: 334 655 zł

 

Wsparcie dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Aż 89 podmiotów pieczy zastępczej objęto wsparciem z powodu epidemii koronawirusa.

Na pomoc w ramach projektu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID -19” mogło liczyć 50 rodzin zastępczych spokrewnionych, 34 rodzin zastępczych niezawodowych, 3 rodzinne zastępcze zawodowe , 1 rodzinny dom dziecka oraz placówkę opiekuńczo wychowawczą- Dom Dziecka w Głogówku. W sumie wsparcie objęto 298 osób. Za te środki wyposażono 4 miejsca do kwarantanny w domu dziecka. Zakupiono w tym celu niezbędne wyposażenie: tapczany, szafy, biurka, fotele, lampki, lodówki, komplety pościeli, ozonatory oraz termometry.

W ramach projektu również zakupiono i przekazano dla dzieci 68 komputerów z oprogramowaniem, 30 par słuchawek oraz 68 urządzeń wielofunkcyjnych. Sprzęt pomoże w zdalnej  w nauce dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej. W celu ochrony osobistej rodzin przekazano 3030 maseczek ochronnych, 15150 szt. rękawiczek, 3030 szt. płynów do dezynfekcji rąk oraz 736 szt. płynów do dezynfekcji powierzchni. Wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie to 327 975,26 zł.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Wersja XML