Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XL Sesja Rady Powiatu

Przedstawiamy porządek XL Sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 26 marca 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

Z A W I A D A M I A,

że w dniu 26 marca 2021 r. o godz. 13:00 w zdalnym trybie obradowania

z w o ł u j e

XL SESJĘ RADY POWIATU

 

 1. Otwarcie XL sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.
 2. Odtworzenie hymnu państwowego.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 26.02.2021 r.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym.
 6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025" (druk nr 308)
  PDFdruk-nr-308.pdf
   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Powiatowego Programu działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2025" (druk nr 309)
  PDFdruk-nr-309.pdf
   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu" (druk nr 310)
  PDFdruk-nr-310.pdf
   
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2021 r. (druk nr 311)
  PDFdruk-nr-311.pdf
   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 312)
  PDFdruk-nr-312.pdf
   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023" (druk nr 313)
  PDFdruk-nr-313.pdf
  PDFProgram rozwoju pieczy zastępczej 2021-2023 po konsultacjach społecznych.pdf
   
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/254/2020 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego ,,Pogranicze Głubczycko-Prudnickie" (druk nr 314)
  PDFdruk-nr-314.pdf
   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r. (druk nr 315)
  PDFdruk-nr-315.pdf
   
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2021 r. (druk nr 316)
  PDFdruk-nr-316.pdf
   
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (druk
  nr 317)
  PDFdruk-nr-317.pdf
   
 17. Podjęcie uchwały udzielenia Gminie Głogówek pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 318)
  PDFdruk-nr-318.pdf
   
 18. Podjęcie uchwały zmiany uchwały w sprawie udzielenia Gminie Lubrza pomocy finansowej w formie dotacji celowej (druk nr 319)
  PDFdruk-nr-319.pdf
   
 19. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku ze swojej działalności oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu Prudnickiego w 2020 r.
  PDFSprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji.pdf
   
 20. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku o stanie bezpieczeństwa Powiatu Prudnickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2020 r.
  PDFKP PSP Prudnik INFORMACJA K_ta na radę powiatu za rok 2020.pdf
 21. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku za 2020 r. oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
  PDFSprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku za 2020 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.pdf
   
 22. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej za 2020 r.
 23. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 24. Zamknięcie XL Sesji Rady Powiatu w Prudniku.
Wersja XML