Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków

Kategoria Opis
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony wniosek przez właściciela nieruchomości - według załącznika
  • W przypadku wydawania wypisów i wyrysów osobie nie będącej właścicielem dołączone pełnomocnictwo, umowa dzierżawy, akt zgonu właściciela (do wglądu) lub wykazanie interesu prawnego
Opłaty oraz forma płatności

Pobranie opłaty następuje przed wydaniem dokumentów zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 193 poz. 1287 z 2010 z późn.zm.). Podstawą pobrania opłaty jest ? Dokument obliczenia opłaty? W przypadku pełnomocnictwa pobranie opłaty skarbowej zgodnie Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.). Opłata skarbowa od złożonego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł., jeżeli strona działa przez pełnomocnika , z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu ( rodzicom, dziadkom, pradziadkom/0, zstępnemu (dzieciom, wnukom, prawnukom) lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

gotówką w kasie Wydziału Geodezji (...) czynnej w godzinach Poniedziałek - Czwartek - 7.30-15.00, Piątek i ostatni dzień miesiąca7.30-14.30 lub przelewem na wskazany rachunek bankowy

Termin składania dokumentów lub miejsce: Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy: Do 7 dni
Pliki do pobrania: - EGiB_Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

 

Wersja XML