Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Kategoria Opis
Wymagane dokumenty:
 • wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu sporządzony przez inwestora lub jego pełnomocnika - załącznik nr 1;
 • pełnomocnictwo wystawione przez inwestora dla działającego w jego imieniu przedstawiciela wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej (opcjonalnie);
 • 3 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu, sporządzonego na aktualnej mapie do celów projektowych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierającej dodatkowo przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgodnionych dotychczas przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowych, w przypadku sporządzenia projektu na komputerowym nośniku informacji, należy przedłożyć wydruk projektu oraz oryginał mapy;
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - jeśli jest wymagana odrębnymi przepisami (kopia dokumentu wraz z załącznikami graficznymi);
 • warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami;
 • orientację położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata;
             
Opłaty oraz forma płatności

opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu naliczane i pobierane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego; opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) określona w myśl Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

wpłat z tytułu uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu można dokonać gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Prudniku czynnej od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30-15:00 oraz w piątek i ostatni dzień miesiąca w godzinach 7:30-14:30 lub przelewem na wskazany rachunek bankowy; wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonać gotówką w kasach Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz Starostwa Powiatowego w Prudniku lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Prudnik - Bank Spółdzielczy Prudnik 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104;

Termin składania dokumentów lub miejsce: Nie dotyczy
Termin załatwienia sprawy: Wykaz planowanych posiedzeń Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych przedstawiono w załączniku nr 2.
Posiedzenia odbywają się we czwartki, na poszczególnych posiedzeniach, rozpatrywane będą dokumentacje złożone do wtorku poprzedzającego posiedzenie.

Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych wydawana jest w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku i kompletnej dokumentacji. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do 30 dni.
Dodatkowe informacje:
 • projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu, składany do uzgodnienia, musi być czytelny i kartometryczny oraz musi zawierać legendę i metrykę projektu ze wskazaniem adresu lokalizacji inwestycji, wykazem działek oraz wykazem projektantów i ich podpisami;
 • wskazane we wniosku dane inwestycji oraz projektowane sieci uzbrojenia podziemnego terenu muszą być w pełni zgodne z projektem usytuowania sieci uzbrojenia terenu;
 • uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wyrażone w opinii ZUDP, zachowuje ważność przez okres 3 lat od daty jej wydania;
 • ilekroć w powyższej procedurze wymienia się "sieci uzbrojenia terenu" ? rozumie się przez to wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp.;
Pliki do pobrania: - wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
- wykaz planowanych posiedzeń Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych

 

Wersja XML