Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego

Sejmik Województwa Opolskiego dnia 28 lipca 2020 r. przyjął "Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego".

Program obejmuje ocenę jakości powietrza w strefie opolskiej ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz roślin, a także w strefie miasta Opole. Integralną częścią Programu są Plany Działań Krótkoterminowych, wdrażane w sytuacjach wystąpienia ryzyka lub przekroczenia poziomów dopuszczalnych/docelowych w strefach województwa opolskiego w danym roku kalendarzowym.

Z dokumentacją dotyczącą Programu można się zapoznać w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (adres: Opole, ul. Hallera 9, budynek A, pok. 108) oraz na stronie internetowej  (www.bip.opolskie.pl w zakładce Menu

podmiotowe – Strategie, programy, plany, sprawozdania i opracowania – Ochrona środowiska –

Programy ochrony powietrza – Program ochrony powietrza – 2020

( link https://bip.opolskie.pl/2020/01/program-ochrony-powietrza-2020-r/).

PDFUchwała Nr XX/193/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”.pdf
 

Wersja XML