Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LIX SESJA RADY POWIATU

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

Z A W I A D A M I A,

że w dniu 26 sierpnia 2022 r. o godz.13:00

w Starostwie Powiatowym w Prudniku

z w o ł u j e

LIX SESJĘ RADY POWIATU

 

1. Otwarcie LIX sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości.

2. Odtworzenie hymnu państwowego.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4.  Przyjęcie protokołów z posiedzenia w dniu 30 czerwca 2022 r. oraz 20 lipca 2022 r.

5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym.

6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym.

7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich (druk 477).

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Prudnickiego do realizacji projektu „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
(druk 478).

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną
i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk 479).

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu  pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 182,64 m2 mieszczących się na pierwszym piętrze budynku położonego w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3, na działce oznaczonej
w operacie gruntów i budynków nr 1042/282, mapa 10 dla których Sąd Rejonowy
w Prudniku prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1P/00030174/5 z Afortest Spółką
z ograniczoną odpowiedzialnością (druk 480).

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Prudnickiego do realizacji programu „Sport dla Wszystkich” (druk 481).

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość (druk 482).

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk 483).

14. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Technikum Nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk 484).

15. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk 485).

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku (druk 486).

17. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Prudniku poprzez zmianę siedziby (druk 487).

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2022 (druk 488).

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Prudnickiego (druk 489).

20. Informacja dotycząca realizacji zadań Zarządu Powiatu jako zarządcy dróg powiatowych.

21. Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w I półroczu 2022 roku.

22. Wnioski i oświadczenia Radnych

23. Zamknięcie LIX sesji Rady Powiatu

Wersja XML